X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

سامانه بازاریابی فایل های دانشجویی

باب محیط مکان


لینک دریافت خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  قابل ویرایش پرینت

تعداد صفحات: 10

 

چکیده

شهرها روز روز گسترده تر شوند تبع روز روز مرز میان عناصر طبیعی مصنوعی حال بین رفتن محو شدن است. میان ما اگاهی وجود خود طور کلی ، نیاز زیادی احساس کردن مکان داریم. مکان ساختارهایی ذهنی هستند تعامل پویای صحنه ، تجربیات وضعیت حسی روانی بیننده ، ذهن او شکل گیرند. احساس مکان، بخشی احساس اجتماع ، رابطه دو جانبه میان مکان گروهی افراد برقرار .

این مقاله فرصتی بررسی موضوع ایا توان عواملی طراحی محیط وارد نمود افزایش کیفیت تجربی بشر فرایند مکان سازی محیط کمک کند. اینرو ابتدا بررسی مختصر فضا مکان پردازیم ، سپس عناصر اصلی شکل دهنده فضاهای باز پرداخته انتها برخی عوامل موثر ایجاد حس مکان فضاهای باز توجه قرار خواهیم داد.

پیشگفتار

معماری ، فرایند اگاهانه سازماندهی ، برنامه ریزی ایجاد تغییرات محیط همین طور فرایند خلاق پاسخگویی وضعیت عین تمرکز معانی است. فرایند ، شامل سازماندهی محیط ، منظر ، فضاها طراحی مکان هاست. محیط منظر بیان لحظه هزاران عامل بوم شناختی ، فن شناختی ، فرهنگی حسی هستند گذشت زمان ، پاسخگویی طیف وسیعی عوامل گوناگون تکامل پیدا کند.

انسان شروع حرکت کالبد معماری، کالبد خنثی عملکرد پیش تعیین شده سوی طراح، تجاوز کند گاها کاربر دلایلی همچون عدم پاسخگویی عملکردی عدم برقراری ارتباط حسی فضا ، عملکرد فضا کالبد مطابق نیاز خود تغییر دهد. مسئله، واقعیتی که نمی تواند پنهان شود. بخصوص قدم گذاردن قرن بیست یکم اغاز قرنی بحرانی، سبب بروز اتفاقات بسیار زیاد متنوع، مسئله نمودی بیش پیش خواهد داشت ، لذا وظیفه ماست ایجاد فضاهای متناسب نیاز کاربر بالا بردن کیفیت مکانی فضاها ، مسئله بهبود بخشیم.

فضا ، حرکت ، حادثه

برنارد چومی عقیده دارد سه ایتم اساسی "فضا"، "حرکت" "حادثه" شکل دهنده تمامی سازماندهی معماری مقیاسی فراتر، شهرسازی هستند "تدابیر" معمارانه توانند تغییر دادن هر یک سه ایتم، موقعیت معمارانه منحصر فردی بیافرینند. سبب وجود همین سه ایتم، کالبدهای یکسان قالب زمانی مکانی گوناگون، دارای کارکرد مختلفی گردند.

"حرکت" "حادثه" دو ایتم کاملا وابسته غیر مستقل هستند. بدان معنی که وجود دو حضور انسان کالبد معماری وابسته است. واقع چگونگی عکس العمل انسان یک مکان، شکل گوناگونی حرکت، حادثه فضا وجود اورد.

در جا مقصود "حرکت"، حضور فعالیت انسان فضاهای معماری است. همچنین منظور "حادثه" دسته اتفاقاتی که اثر "حرکت" فعالیت انسانی بروز کنند. حوادث ریشه اداب رسوم، فرهنگ ها، زبان ها، گرایشات سیاسی، اعتقادات مذهبی بسیاری متغییرهای دیگر دارد. حوادث نحوه شکل گیری فضاها نقش عمده بازی کنند عاملی اصلی فرم بخشی کیفیات فضایی هستند.

با پذیرش حقیقت که معماری همواره سه ایتم شکل گیرد، توان گفت "فضا"های ایجاد شده توسط "حرکات" "حوادث انسانی" طور کلی سه قالب اصلی جای گیرند که عبارتند از:

فضای تفاوتی : حالتی که حرکت انسان بروز حادثه نمی تواند فضایی تاثیر گذار ذهن انسان جای گذارد. انسان کالبد معماری دلیل ایجاد فضایی تفاوت، تاثیری یکدیگر نمی گذارند. معمولا کالبدها فاقد خاطرات انسانی هستند همانند انبار ...

فضای تنش : بدترین حالت رابطه بین انسان کالبد معماری است. حالت تضادی شدید بین کارکردهای انسانی کالبد معماری وجود اید. حالت مشابه حالتی که مقداری اب 100 درجه ظرفی یخ زده ریخته شود! مثل سلول انفرادی زندان.

فضای تعامل : رابطه ایجاد شده کیفیت فضایی، همانند معامله پا پای باشد. حالت، حرکت حادثه نحوی شکل دهنده کالبد معماری هستند که تاثیراتی ذهن انسان گذارده شود. واقع فضاهای نظر ما همین دسته سوم جای گیرند بالقوه ، مکان دارای روح بسیار قوی هستند. دست فضاها توان پارک اشاره کرد.

فضا هر فردی پیامهای جداگانه منتقل کند ؛ چراکه هریک ما دنیا طریق خاصی بیند هر یک ما مفهومی نسبتا متفاوت یک مکان خاص نسبت دهیم ، اگرچه معمولا مفاهیم ارتباط یکدیگر نیستند.

مکان ، روح مکان ، حس مکان

"مکان مفهوم واقعی کلمه ... فضایی ویژگی مشخصی دارد"

یک مکان دارای ویژگی موجب شوند اثری خاص ذهن بگذارد ، تصویری بعد انکه چشم سوی وضعیت دیگری چرخید ، هنوز ذهن باقی مانده باشد مکانی وقتی بوجود اید موقعیتی نتواند تاثیر دوامی ذهن ایجاد کند. مکان ترکیبی جایگاه ، زمینه ، تجارب پیشین حالت ذهنی احساسی است. هر محلی ویژگی منحصر فرد خود دارد نقش معمار خلاق مسول شناسایی استفاده عناصر پروسه طراحی است. نوربرگ شولتز عقیده دارد معماری یعنی تجسم بخشیدن روح مکان معمار وظیفه دارد فضاهایی خلق کند دارای معنی باشند ... جایی انسان بتواند موقعیت جهت خود مشخص کرده ، محیط اطرافش ارتباط برقرار کند. مکان تجربیات گذشته ما بستگی پیدا کرده ، انها اشاره کند تلویحا بیان کند واقع ادراک ما مکان ، واکنش ذهنی نسبت الگوهایی قرار گرفتن مکان ذهن ما بیدار شود.

عواملی روح مکان بوجود اورند عبارتند ظواهر محیط طبیعی موجود ( فرم زمین توپوگرافی ، پوشش گیاهی ، اقلیم ، اب ، خاک ... ) ظواهر تاریخی واکنش انسان برابر محیط ( پل ، قلعه بناهایی فراز کوه دل جنگل بنا شده اند ...) ، عوامل فرهنگی ، فعالیت انسانی همین طور عوامل روانشناختی زیبایی شناخنی. کریستوفر الکساندر کتاب معماری راز جاودانگی روح مکان یک رابطه متقابل بین شکل طبیعی ، شکل ساخته دست انسان الگوهای حیات ساکنین مکان جستجو کند حاصل تاثیر عوامل داند.

حس مکان حد زیادی بستگی میزان پیوستگی سیستم زیربنایی سیستم طبیعی انسانی دارد. اگر عناصر واقع یک فضا پیوستگی لازم یکدیگر نداشته باشند ، فضا ناهنجار نظر رسد ، نظر بصری فاقد انسجام اشفته جلوه کند ، ایجاد احساس سر گمی کند فاقد حس مکان خواهد بود. حس مکان وابسته فضا تابع زمان ، یعنی حرکت طول زمان تغییر صحنه ، حالات احساسی فرد تغییر بوجود اید. مثل تغییر حالات بوجود امده حین عبور یک خیابان پرازدحام ، رسیدن حیاط سرسبز خانه ، سپس عبور یک راهرو طولانی نهایت رسیدن یک نشیمن دلباز رو دریا.

علاوه پیوستگی انسجام، حس یک مکان باید کاربری نظر مطابقت داشته باشد یک فضا توان صورت زمینه تعریف کرد هدف ترغیب حمایت رفتارهای انسانی خاصی ترتیب داده شده ، مانند فضاهای مذهبی ائینی ، فضاهای اداری ، فضاهای تجاری ... ؛ پس اگر زمینه رفتاری جهت کاربری نظر قرار داشته باشد ، فضا مناسب موفق اگر زمینه فیزیکی فرهنگی خود ارتباط ضعیفی داشته باشد نظر نا مناسب ، اتفاقی ناپایدار خواهد امد.

عناصر اصلی تشکیل منظر

به طور اجمالی مطالعه مفاهیم فضا مکان خصوصیات هریک پرداخته ، حال عوامل موثر ایجاد حس مکان یک فضای باز بررسی گردد. بنابراین لازم ابتدا عناصر اصلی تشکیل دهنده منظر پرداخته سپس برخی متغییرهای موثر شکل گیری یک مکان معرفی شود .گاهی الگوهای موجود خود سایت توانند قوی تاثیرات طرح نهایی بگذارند. مهارت قضاوت درست ، جنبه غیر متجانس محیط توان حفظ کرد بهبود بخشید. توان گفت طراحی محیط حاصل گرد امدن تاثیرات مختلف غالبا متقابلی کل ترکیب یافته سازند نتیجه ، تجربه پر معنی تر ، مفهوم تشدید فضا زنده کنند. یک بخش تاثیرات ، شامل محیط فیزیکی محیط منظر شوند توان عنوان عناصر اصلی تشکیل یک منظر حساب اورد. عوامل عبارتند : زمین ، اب گیاه.

زمین

عوامل بوم شناختی طول زمان اثر کرده اند ، بیان محیط منظر هر ناحیه بوجود اورده اند هر یک عملکرد تاثیر متفاوتی بوجود اورند. ملاحظات بسیاری طراحی یک زمین توجه ویژگی زمین وجود دارد. بعضی عبارتند فرم زمین ، شیب ،


نظرات (0)
نام :
ایمیل : [پنهان میماند]
وب/وبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)